O SPIP

Strokovno konferenco Sodobni Pogledi na Izobraževanje v Prihodnosti (SPIP) smo zasnovali z namenom mreženja vzgojno-izobraževalnih ustanov na Koroškem (od vrtca do fakultete) ter k sodelovanju povabili vzgojno-izobraževalne zavode v Sloveniji in tujini.

Naša prihodnost je družba znanja, ki potrebuje ustvarjalne in inovativne posameznike ter skupine. Na mednarodni strokovni konferenci se želimo s poglobljenimi razpravami in primeri dobrih praks osredotočiti na prepoznavanje, spodbujanje ter razvijanje ustvarjalnosti in inovativnosti na vseh ravneh vzgoje in izobraževanja.

Brez ustvarjalnosti ni inovativnosti in težko si je predstavljati, da bi lahko bili inovativni, ne da bi bili predhodno ustvarjalni. Razvijanje ustvarjalnosti in inovativnosti opredeljuje proces, v katerem je učenje soustvarjanje, ki omogoča razvoj posameznika. Za ustvarjalno in inovativno delovanje strokovnih delavcev  je ključnega pomena pozitivna klima, zato je potrebno inovativnost prepoznavati, negovati in spodbujati. Pri ustvarjanju prostora, kjer lahko učeči uresničujejo ideje in razvijajo svoje talente, imajo strokovni delavci odgovornost kot tudi priložnost, da z raznolikimi metodami in pristopi spodbujajo učeče k ustvarjalnosti ter jih usmerjajo k inovativnosti.

The Contemporary Perspectives on Future Education (CPFE) conference was designed to connect educational institutions in Carinthia (from kindergarten to college) Various educational institutions in Slovenia and abroad have also been invited to participate.

Our future is a knowledge society that needs creative and innovative individuals and teams. The International Expert Conference aims to focus on identifying, promoting and developing creativity and innovation at all levels of education through in-depth discussions and examples of good practice.

Without creativity there is no innovation and it is hard to imagine being innovative without being creative. Developing creativity and innovation defines a process in which learning is co-creation that enables the development of the individual. A positive climate is crucial for the creative and innovative work of professionals, and innovation must be recognized, nurtured and encouraged. In creating a space where learners can realize ideas and develop their talents, professionals have certain responsibilities as well as opportunities. They need to encourage learners to be creative and lead them to innovation through a variety of methods and approaches.

Informacije:

  1. a) e-pošta: spipsg1@gmail.com
  2. b) spletni portal: https://www.spip.si
(obiskov: 1.084 skupaj, 1 danes)
Dostopnost